ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ก่อตั้งเมื่อวันที่  22  มิถุนายน  2479  โดยนายทองใบ จันโทริศึกษาธิการอำเภอเสลภูมิ  เป็นประธานพิธีเปิด  ที่วัดโพธิ์ชัยบ้านดงประเสริฐมีนายชารี  ศิริวรินทร์เป็นครูใหญ่  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ มีครู  คน นักเรียน  90  คน  โดยแยกมาจากโรงเรียนประจำอำเภออีกทีหนึ่ง  จึงได้ตั้งชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลกลาง  วัดโพธิ์ชัยบ้านดงประเสริฐ

                ปี พ.. 2492 ทางราชการได้แต่งตั้งนายเยื้อน  กาญจนหงษ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายชารีศิริวรินทร์  ที่ย้ายไปเป็นผู้ตรวจประถมศึกษาอำเภอเสลภูมิ

                ปี พ..2498  ทางราชการได้แต่งตั้งนายชารี  ศิริวรินทร์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่อีกครั้งหนึ่ง เพราะนายเยื้อน  กาญจนหงษ์ ถึงแก่กรรม (รวมเวลาที่นายชารี  ศิริวรินทร์เป็นครูใหญ่ ทั้งหมด  17 ปี )

                ปี พ..2502 ทางราชการได้แต่งตั้งนายกอง บุตรชารี  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายชารี ศิริวรินทร์  ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่วัดเหนือ  ในระยะเวลาที่นายกอง  บุตรชารี เป็นครูใหญ่นั้น ได้นำคณะครูและชาวบ้านร่วมกันถางป่าปลูกปอ  ในที่ดินของโรงเรียน จำนวน  24  ไร่เศษ ได้เงิน 16,000 บาทปี พ.. 2510 นายไพฑูรย์  สุนทรวิภาค  นายอำเภอเสลภูมิ ของบประมาณจากทางราชการจำนวน  120,000  บาท  สมทบกับเงินที่ทางโรงเรียนหาไว้  สร้างอาคารเอกเทศถาวรแบบ ป.1 (อาคาร  1 ในปัจจุบัน) ในที่ดินของโรงเรียนแปลงทิศเหนือของถนนเสลภูมิ คำโพนสูง

                ปี พ..2511 ได้ย้ายโรงเรียนจากวัดโพธิ์ชัยบ้านดงประเสริฐมาอยู่ที่อาคารเอกเทศถาวรในเนื้อที่ 12 ไร่เศษ เป็นส่วนกสิกรรมของโรงเรียน เมื่อได้เป็นโรงเรียนเอกเทศแล้วจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนบ้านดงประเสริฐแก่นายชลุด  สิงห์ประเสริฐ  นายอำเภอเสลภูมิที่ได้ขอบริจาคที่ดินจากชาวบ้านมอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียนสืบเท่าทุกวันนี้ (รวมเวลาที่นายกอง  บุตรชารี เป็นครูใหญ่   11  ปี)

ปี พ..2513 นายสุวรรณ   บุญปก ครูโรงเรียนนี้ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่แทนนายกอง  บุตรชารี ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโทที่โรงเรียนชุมชนขวาว  ขณะนี้โรงเรียนบ้านดงประเสริฐมีครู  คน  นักเรียน 180 คน  (รวมเวลาที่นายสุวรรณ  บุญปก เป็นครูใหญ่  ปี )

ปี พ..2516  ทางราชการได้แต่งตั้งนายบรม  โคตรนาแพง  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายสุวรรณบุญปก ที่ย้ายไปเป็นครูโทที่โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี

                ปี พ..2520  นายบรม  โคตรนาแพง ได้ขอเปิดขยายชั้นเรียนจากชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6  ก่อนที่ทางราชการจะให้ขยาย เพราะผู้ปกครองขอร้องให้เปิดเพื่อบุตรจะได้เข้าเรียนที่นี่ ทั้งนี้เพราะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้นเจริญก้าวหน้าเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มและของอำเภอมาตลอด  มีนักเรียนทั้งหมด  230  คน  ครู  คน  และปีนี้ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  รอ.05  (อาคาร  ในปัจจุบัน)

                ปี  พ..2521 ได้มีผู้มีจิตศรัทธา  นำโดยคุณบุญศรี  พลเยี่ยม ร่วมกันบริจาคเงินซื้อกลองพาเหรดให้โรงเรียน  ชุด  เป็นเงิน  10,000  บาท

                ปี พ.. 2523 - 2527 นายบรม โคตรนาแพงได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนครูในคณะกรรมการประถมศึกษาอำเภอเสลภูมิ (กปอ.) อีกตำแหน่งหนึ่ง  ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติของโรงเรียนแห่งนี้

                ปี พ..2525  มีครูทั้งหมด  15  คน  นักเรียน  332  คน  นักการภารโรง  คน  ดังนั้นโรงเรียนจึงได้เลื่อนตำแหน่งผู้บริหารจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่  และนางบานเย็น ฮามคำไพ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่เช่นกัน  และในปีเดียวกันนี้คณะครูและผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคทรัพย์สร้างสนามบาสเก็ตบอลคอนกรีต  ให้เป็นสมบัติของโรงเรียน

                ปี  พ..2527  นางบานเย็น  ฮามคำไพ  ได้รับอุบัติเหตุ  เสียชีวิต  ทางราชการจึงได้แต่งตั้งนางจันทร์เพ็ญ   เวชกามา เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่แทน และในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างสนามวอลเล่ย์บอลคอนกรีต  แบบ  สปจ.รอ.11

                ปี พ..2528  นายบรม  โคตรนาแพง  ได้ลาออกจากราชการไปสมัครสมาชิกสภาจังร้อยเอ็ดนางจันทร์เพ็ญ เวชกามา ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่จึงรักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน (รวมเวลาที่นายบรม  โคตรนาแพง เป็นผู้บริหารที่โรงเรียนนี้ 12 ปี ) ช่วงที่นางจันทร์เพ็ญ  เวชกามา รักษาการแทนในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นเวลา   เดือนนั้น  ได้บริจาคทรัพย์ร่วมกับคณะครู  สร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียนและซื้อเครื่องขยายเสียง  รวมเป็นเงิน  15,000  บาท

                ปี พ..2529  ทางราชการได้แต่งตั้งนายพิชัย   พฤกษชาติ เป็นอาจารย์ใหญ่แทนตำแหน่งที่ว่าง

                ปี พ..2531  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/29 (อาคาร  ปัจจุบัน) สร้างเรือนเพาะชำ  หลัง  และส้วม  หลัง  ที่  และปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาเพื่อนำผลกำไรมาให้เป็นทุนแก่เด็กนักเรียนจนถึงปัจจุบัน (ปี  2542 ) มีเงินในกองทุนทั้งสิ้นบาท และในปีนี้คณะผ้าป่าสามัคคีได้บริจาคเงินจำนวน  35,000  บาท  ทางโรงเรียนนำไปสร้างรั้วอิฐบล็อกด้านหน้าโรงเรียนยาว  150  เมตร

ปี พ..2532 – 2535  นายพิชัย พฤกษชาติ ได้รับเลือกเป็นผู้แทนครูในคณะกรรมการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด (กปจ) ถือเป็นเกียรติประวัติของโรงเรียนแห่งนี้

                ปี พ..2535  ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ  ฝ.33  จำนวน  ชุด  สร้างส้วม  หลัง  ที่  พร้อมทั้งได้งบประมาณปรับปรุงสนามฟุตบอล อีกด้วย

                ปี พ..2538  คณะผ้าป่าสามัคคีจากจังหวัดระยอง  นำโดยคุณบุญเยี่ยม  ไกยสิทธิ์  ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดงประเสริฐ  มาทอดผ้าป่าที่โรงเรียน  ทางโรงเรียนจึงนำเงินไปสร้างรั้วอิฐบล็อกด้านตะวันออกและด้านตะวันตก  รวม  ด้าน  ได้ยาวทั้งสิ้น  350  เมตร  คิดเป็นเงิน  90,000  บาท

ปี พ..2540 – 2543  นายพิชัย พฤกษชาติ ได้รับเลือกเป็นผู้แทนครูในคณะกรรมการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด (กปจ) สมัยที่  ถือเป็นเกียรติประวัติของโรงเรียนแห่งนี้

ปี พ..2540  คณะครูพร้อมผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคทรัพย์สร้างที่แปรงฟันเด็กจำนวน  40  ที่  ยาวทั้งหมด  40  เมตร  คิดเป็นเงิน  26,450  บาท  ขุดบ่อน้ำตื้นด้านตะวันออกของโรงเรียนจำนวน  บ่อ  เป็นเงิน  6,500  บาท และได้สร้างรั้วด้านหลังโรงเรียน  ยาว 150  เมตร  เป็นเงิน  54,000   บาท

ปี พ..2541  (วันที่  19  มกราคม  2541 )  ทางราชการได้เลื่อนตำแหน่งนายพิชัย   พฤกษชาติ จากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและเลื่อนตำแหน่งนางจันทร์เพ็ญ   เวชกามา เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนด้วย

ปี พ..2542  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.105/29  จำนวน  ชั้น  ห้องเรียน มูลค่า  1,550,000  บาทปี พ..2542  ได้งบประมาณสร้างที่เก็บน้ำฝน  แบบฝ.30  พิเศษ  จำนวน  ชุด  มูลค่า  81,000   บาท 

ปี พ..2543  ได้งบประมาณสร้างส้วม  แบบ  สปช. 601/26  จำนวน  ที่นั่ง  มูลค่า  50,500  บาท

                ปี พ..2545 ( วันที่ 1 ธันวาคม  2545 ) นายพิชัย  พฤกษชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ได้ขอลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ

                ปี พ..2545 (วันที่  14  มกราคม  2546 ) นายแปลก  อัตภูมิ  ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ

ปี พ..2547 (วันที่ เมษายน  2547 ) นายแปลก  อัตภูมิ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ขอลาออกจากราชการตามโครงการฯก่อนเกษียณอายุราชการ

                ปี  พ.ศ.2547 (วันที่  16  กันยายน  2547 )  นายบุญเลิศ   ประเสริฐสังข์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า  อำเภอโพธิ์ชัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต  3  ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                ปี พ.ศ.2548 (วันที่  29  ธันวาคม  2548) นายสมพร  คุณธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง  อำเภอเสลภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3  ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดงประเสริฐ และแต่งตั้งให้ นายบุญเลิศ  ประเสริฐสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง

                ปี พ.ศ.2558 (วันที่ 30  กันยายน  2558)  นายสมพร  คุณธรรม  เกษียณอายุราชการ

                ปี พ.ศ.2558 (วันที่ 6  พฤศจิกายน  2558) นายอุทิตย์  สินธุสนธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ  ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงประเสริฐ จนถึง22 สิงหาคม  2560  นายอุทิตย์  สินธุสนธิ์  เสียชีวิต
                 ปี  2560 (18  ตุลาคม  2560)  นางสุดสงวน  ทวีแสง  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวายหลึม  อำเภอเชียงขวัญ  มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
             ปี พ.ศ. 2561  (21  พฤษภาคม  2561)  นายวนิช  ศรีวงษา  รัการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
                   ปี  พ.ศ.  2561 (31  กรกฎาคม  2561)  นายไพบูลย์  ระหา  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงประเสริฐ  จนถึงปัจจุบัน