วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

“วิชาการดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยี  ชุมชนร่วมใจใช้ชีวิตอย่างพอเพียง”