พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ(Mission)

     1.  จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด   ร่มรื่น   มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
     2. ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้ที่ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ได้เต็มศักยภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรม ใช้กระบวนการคิดและ

เรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีอย่างเท่าทันและมีเหตุผล ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

     3. บริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร ผู้ปกครองชุมชน

และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
      4. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
      5. พัฒนาศักยภาพครู มุ่งสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

 

เป้าประสงค์(GOLD)

1.เพื่อสำรวจประชากรวัยเรียน หมู่ที่ 2,7,8,9,10

2.เพื่อรับนักเรียนเข้าเรียน ตามเกณฑ์อายุที่กำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

3.เพื่อจัดสภาพแวดล้อมภายใน เช่น ไม้ดอกไม้ประดับและสภาพพื้นที่ทั่วไปให้เอื้อต่อ

การเรียนรู้

4.สร้างบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น  เสียง  แสง  กลิ่น  ความรัก  ความอบอุ่น

และเป็นกันเอง

5.จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6.จัดให้เด็กได้สัมผัสกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น  คอมพิวเตอร์   ระบบอินเตอร์เน็ต

7.พัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้เจริญเติบโตสมวัยตามเกณฑ์ที่กระทรวง

สาธารณสุขกำหนด

8.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ที่ดีงามให้เกิดและมีขึ้นในตัวเด็ก

9.ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยให้เด็กรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง

10.ปลูกฝังความรักและหวงแหนชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์

11.พัฒนาครูผู้สอนทุกด้านและทุกคนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการจัด

กระบวนการเรียนรู้

12.ให้ชุมชน  ผู้ปกครองนักเรียน  ศิษย์เก่า  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  วัด 

 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยการสนับสนุนทุกๆด้าน