คณะผู้บริหาร

นายไพบูลย์ ระหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา