ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชารี ศิริวารินทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (2479-2492)
ชื่อ-นามสกุล : นายกอง บุตรชารี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (2502-2513)
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ บุญปก
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (2513-2516)
ชื่อ-นามสกุล : นายบรม โครรนาแพง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (2516-2529)
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย พฤษชาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (2529-2546)
ชื่อ-นามสกุล : นายแปลก อัตภูมิ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (2546-2547)
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ ประเสริฐสังข์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (2547-2548)
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร คุณธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (2548-2557)
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทิตย์ สินธุสนธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (2558-2561)
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ ระหา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-ปัจจุบัน