ปฐมวัย

นางอุไรวรรณ ฉายสุริยะ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวภรทมน ขวัญศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0