กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบังอร รักษ์มณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางปวริศา นารถน้ำพอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1