กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวนิช ศรีวงษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางดวงจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางปวริศา นารถน้ำพอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1