กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวนิช ศรีวงษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปวริศา นารถน้ำพอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0