กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอนุสรณ์ สินธุสนธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ โสมาบุตร
ครูัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2