กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอนุสรณ์ สินธุสนธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ โสมาบุตร
ครูประจำชั้น /0