กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจันทร์จิรา สังข์ไชย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ โสมาบุตร
ครูัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2