กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพิกุล ย่อมมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1