กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพิกุล ย่อมมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ