กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางอุไรวรรณ ฉายสุริยะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2