กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปฏิณญา อูปแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2