กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปฏิณญา อูปแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ