กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกัลยาณี บุญประสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายอรรถวิทย์ สินธุสนธิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1