กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอรรถวิทย์ สินธุสนธิ์
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ