กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมลิวัลย์ พร้อมสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุปรียา ศรีบุษย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0