กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมลิวัลย์ พร้อมสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุปรียา ศรีบุษย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1