คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพานิช หาญชำนิ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-4201707
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.อ.เดวิเจียง ลีคำโหมง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิศักดิ์ บุตรละคร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงศักดิ์ เพ็งพารา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพักตร์ บุญเวช
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลี้ยง บุญพิคำ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายยิงศักดิ์ สุทธิจันทร์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-0611139
ชื่อ-นามสกุล : นานไพบูลย์ ระหา
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0918177208
ชื่อ-นามสกุล : นางอุไรวรรณ ฉายสุริยะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 0993671746