คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายทองปาน นาทันตอง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-4201707
ชื่อ-นามสกุล : นายพานิช หาญชำนิ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย ไสยศาสตร์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธนารักษ์ ราโช
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจอมศรี อัตภูมิ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ ปราณี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม เศษวุธ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-0611139
ชื่อ-นามสกุล : นานไพบูลย์ ระหา
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0918177208
ชื่อ-นามสกุล : นางพิกุล ย่อมมี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 0993671746