ผู้บริหาร

นายอุทิตย์ สินธุสนธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/07/2016
ปรับปรุง 02/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 43621
Page Views 50208
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา กกโพธิ์ หนองพอก
2 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา กกโพธิ์ หนองพอก
3 โรงเรียนบ้านคำโพนสูง กกโพธิ์ หนองพอก
4 โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี กกโพธิ์ หนองพอก
5 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ กกโพธิ์ หนองพอก
6 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ ท่าสีดา หนองพอก
7 โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา ท่าสีดา หนองพอก
8 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา ท่าสีดา หนองพอก 043611099
9 โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง บึงงาม หนองพอก
10 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม บึงงาม หนองพอก
11 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 บึงงาม หนองพอก
12 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา ผาน้ำย้อย หนองพอก
13 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ-คำเม็ก ผาน้ำย้อย หนองพอก
14 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 ผาน้ำย้อย หนองพอก
15 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ภูเขาทอง หนองพอก
16 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม ภูเขาทอง หนองพอก
17 โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง ภูเขาทอง หนองพอก
18 โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง ภูเขาทอง หนองพอก
19 โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง ภูเขาทอง หนองพอก
20 โรงเรียนบ้านหนองคำ ภูเขาทอง หนองพอก
21 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา รอบเมือง หนองพอก
22 โรงเรียนหนองพอกวิทยา รอบเมือง หนองพอก
23 โรงเรียนเมืองหนองพอก รอบเมือง หนองพอก (043) 579085
24 โรงเรียนบ้านกุดขุ่น รอบเมือง หนองพอก
25 โรงเรียนอนุบาลตรีภพ รอบเมือง หนองพอก
26 โรงเรียนบ้านหนองโนราษฎร์บำรุง รอบเมือง หนองพอก 0872238715
27 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก
28 โรงเรียนบ้านโพนงาม หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก
29 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก
30 โรงเรียนบ้านหนองบก หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก
31 โรงเรียนอนุบาลจารุณี หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก 0908488683
32 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ หนองพอก หนองพอก
33 โรงเรียนบ้านปลาโด หนองพอก หนองพอก
34 โรงเรียนศรีสวัสดิ์ หนองพอก หนองพอก
35 โรงเรียนบ้านโคกนาคำ หนองพอก หนองพอก
36 โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด หนองพอก หนองพอก
37 โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ โคกสว่าง หนองพอก
38 โรงเรียนบ้านแก้ง โคกสว่าง หนองพอก
39 โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ โคกสว่าง หนองพอก
40 โรงเรียนบ้านหนองโน ชมสะอาด เมยวดี
41 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด ชมสะอาด เมยวดี
42 โรงเรียนบ้านโคกสี ชุมพร เมยวดี
43 โรงเรียนบ้านห้วยทราย ชุมพร เมยวดี
44 โรงเรียนชุมพรนาเจริญ ชุมพร เมยวดี
45 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น ชุมพร เมยวดี
46 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ บุ่งเลิศ เมยวดี
47 โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ บุ่งเลิศ เมยวดี
48 โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ บุ่งเลิศ เมยวดี
49 โรงเรียนบ้านหนองเมย เมยวดี เมยวดี
50 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เมยวดี เมยวดี
51 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง เมยวดี เมยวดี
52 โรงเรียนสหมิตรพิทยา กลาง เสลภูมิ 043-533059
53 โรงเรียนวัดศรีทองนพคุณ กลาง เสลภูมิ
54 โรงเรียนบ้านท่าไคร้ กลาง เสลภูมิ 08-3451-0344
55 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ 043551486
56 โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ กลาง เสลภูมิ
57 โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี กลาง เสลภูมิ
58 โรงเรียนบ้านกลางเสลภูมิ กลาง เสลภูมิ
59 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ ขวัญเมือง เสลภูมิ 043533273
60 โรงเรียนเสลภูมิ ขวัญเมือง เสลภูมิ
61 โรงเรียนบ้านหนองฮาง(ขวัญเมือง) ขวัญเมือง เสลภูมิ
62 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ขวัญเมือง เสลภูมิ
63 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ขวัญเมือง เสลภูมิ 043-551395-6
64 โรงเรียนศิลานครวิทยา ขวัญเมือง เสลภูมิ
65 โรงเรียนนายพล คนเอนไซม์ ขวัญเมือง เสลภูมิ 0810593709
66 โรงเรียนบ้านโนนยาง ขวาว เสลภูมิ
67 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี ขวาว เสลภูมิ
68 โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว ขวาว เสลภูมิ
69 โรงเรียนขวาววิทยาคาร ขวาว เสลภูมิ
70 โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ ขวาว เสลภูมิ
71 โรงเรียนบ้านทรายมูล ขวาว เสลภูมิ
72 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม ท่าม่วง เสลภูมิ
73 โรงเรียนบ้านนากระตึบ ท่าม่วง เสลภูมิ
74 โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท่าม่วง เสลภูมิ
75 โรงเรียนบ้านหนองสิม ท่าม่วง เสลภูมิ
76 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง นางาม เสลภูมิ
77 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน นางาม เสลภูมิ
78 โรงเรียนบ้านพันขาง นางาม เสลภูมิ
79 โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก นางาม เสลภูมิ
80 โรงเรียนบ้านกุดเรือ นางาม เสลภูมิ
81 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก นางาม เสลภูมิ 0-435-00121
82 โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา นางาม เสลภูมิ
83 โรงเรียนบ้านลาด นาเมือง เสลภูมิ
84 โรงเรียนบ้านยาง นาเมือง เสลภูมิ
85 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา นาเมือง เสลภูมิ
86 โรงเรียนบ้านนาเมือง นาเมือง เสลภูมิ
87 โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ นาเมือง เสลภูมิ
88 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ นาเมือง เสลภูมิ
89 โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร นาเมือง เสลภูมิ
90 โรงเรียนบ้านป่าขี นาเมือง เสลภูมิ
91 โรงเรียนบ้านโจด นาเมือง เสลภูมิ
92 โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด นาเลิง เสลภูมิ
93 โรงเรียนบ้านแห่ นาเลิง เสลภูมิ
94 โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ นาเลิง เสลภูมิ
95 โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) นาแซง เสลภูมิ
96 โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ นาแซง เสลภูมิ 043548037
97 โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา นาแซง เสลภูมิ
98 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ บึงเกลือ เสลภูมิ
99 โรงเรียนบ้านหัวคู บึงเกลือ เสลภูมิ
100 โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อย บึงเกลือ เสลภูมิ
101 โรงเรียนบ้านบ่อแกนาเลา บึงเกลือ เสลภูมิ
102 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง บึงเกลือ เสลภูมิ
103 โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี พรสวรรค์ เสลภูมิ
104 โรงเรียนบ้านนาแพง พรสวรรค์ เสลภูมิ
105 โรงเรียนบ้านหนองตุ ภูเงิน เสลภูมิ
106 โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) ภูเงิน เสลภูมิ
107 โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง ภูเงิน เสลภูมิ 043-549705
108 โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน ภูเงิน เสลภูมิ
109 โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) ภูเงิน เสลภูมิ
110 โรงเรียนบ้านหนองกุง ภูเงิน เสลภูมิ
111 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม วังหลวง เสลภูมิ
112 โรงเรียนบ้านบากหนองเทา วังหลวง เสลภูมิ
113 โรงเรียนบ้านคอกควาย(ประชาอำนวย) วังหลวง เสลภูมิ
114 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม วังหลวง เสลภูมิ
115 โรงเรียนวังหลวง วังหลวง เสลภูมิ
116 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา วังหลวง เสลภูมิ
117 โรงเรียนบ้านสีเสียด ศรีวิลัย เสลภูมิ
118 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า ศรีวิลัย เสลภูมิ
119 โรงเรียนบ้านโสกเตย ศรีวิลัย เสลภูมิ
120 โรงเรียนบ้านนาวี ศรีวิลัย เสลภูมิ
121 โรงเรียนบ้านหนองสำราญหนองเรือ หนองหลวง เสลภูมิ
122 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง หนองหลวง เสลภูมิ
123 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก เกาะแก้ว เสลภูมิ
124 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง เกาะแก้ว เสลภูมิ
125 โรงเรียนบ้านดงหวาย เกาะแก้ว เสลภูมิ
126 โรงเรียนบ้านท่าสี เกาะแก้ว เสลภูมิ
127 โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก เกาะแก้ว เสลภูมิ
128 โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ เมืองไพร เสลภูมิ
129 โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม เมืองไพร เสลภูมิ 0898627751 , 0872574859 , 0878589996
130 โรงเรียนบ้านเมืองไพร(เมืองไพรวิทยาคาร) เมืองไพร เสลภูมิ
131 โรงเรียนบ้านหนองจอก เหล่าน้อย เสลภูมิ
132 โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง เหล่าน้อย เสลภูมิ 0-4354-8149
133 โรงเรียนบ้านวังเข เหล่าน้อย เสลภูมิ
134 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ เหล่าน้อย เสลภูมิ
135 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร โพธิ์ทอง เสลภูมิ
136 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า โพธิ์ทอง เสลภูมิ
137 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โพธิ์ทอง เสลภูมิ
138 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น โพธิ์ทอง เสลภูมิ -
139 โรงเรียนบ้านหนองบัว ขามเบี้ย โพธิ์ชัย
140 โรงเรียนบ้านโคกกุง ขามเบี้ย โพธิ์ชัย
141 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ขามเบี้ย โพธิ์ชัย
142 โรงเรียนบ้านจัมปา ขามเบี้ย โพธิ์ชัย
143 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย ขามเบี้ย โพธิ์ชัย (043) 567043
144 โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) คำพอุง โพธิ์ชัย
145 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ คำพอุง โพธิ์ชัย
146 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ คำพอุง โพธิ์ชัย
147 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง คำพอุง โพธิ์ชัย
148 โรงเรียนบ้านนางาม คำพอุง โพธิ์ชัย
149 โรงเรียนบ้านดอนเรือ ดอนโอง โพธิ์ชัย
150 โรงเรียนบ้านดงยาง ดอนโอง โพธิ์ชัย
151 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ ดอนโอง โพธิ์ชัย
152 โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล ดอนโอง โพธิ์ชัย
153 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว บัวคำ โพธิ์ชัย
154 โรงเรียนชุมชนบัวคำ บัวคำ โพธิ์ชัย
155 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สะอาด โพธิ์ชัย
156 โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สะอาด โพธิ์ชัย
157 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สะอาด โพธิ์ชัย
158 โรงเรียนบ้านดอนควาย สะอาด โพธิ์ชัย
159 โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ หนองตาไก้ โพธิ์ชัย
160 โรงเรียนบ้านหนองอิโล หนองตาไก้ โพธิ์ชัย
161 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ หนองตาไก้ โพธิ์ชัย 043-544754
162 โรงเรียนบ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี อัคคะคำ โพธิ์ชัย
163 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง อัคคะคำ โพธิ์ชัย
164 โรงเรียนบ้านนาเลา อัคคะคำ โพธิ์ชัย
165 โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า อัคคะคำ โพธิ์ชัย
166 โรงเรียนบ้านอัคคะ(อัคควิทยาคาร) อัคคะคำ โพธิ์ชัย
167 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป.รอ.3 เชียงใหม่ โพธิ์ชัย 0-43625016
168 โรงเรียนบ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน) โพธิ์ศรี โพธิ์ชัย
169 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี โพธิ์ศรี โพธิ์ชัย
170 โรงเรียนบ้านหนองนกทา โพธิ์ศรี โพธิ์ชัย
171 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม คำนาดี โพนทอง
172 โรงเรียนบ้านบัว คำนาดี โพนทอง
173 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก คำนาดี โพนทอง
174 โรงเรียนบ้านชุมแสงชัย คำนาดี โพนทอง
175 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน คำนาดี โพนทอง
176 โรงเรียนบ้านคำนาดี คำนาดี โพนทอง
177 โรงเรียนบ้านบัวสาขาบ้านดงมัน(ขอยุบ) คำนาดี โพนทอง
178 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น คำนาดี โพนทอง
179 โรงเรียนบ้านปากช่อง คำนาดี โพนทอง
180 โรงเรียนบ้านบึงอุดม นาอุดม โพนทอง
181 โรงเรียนบ้านหนองม่วง นาอุดม โพนทอง
182 โรงเรียนบ้านสะอาดเจริญ นาอุดม โพนทอง
183 โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร นาอุดม โพนทอง
184 โรงเรียนถนนชัยสามัคคี นาอุดม โพนทอง
185 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล พรมสวรรค์ โพนทอง
186 โรงเรียนบ้านนาสีใส พรมสวรรค์ โพนทอง 043549433
187 โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย พรมสวรรค์ โพนทอง
188 โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ พรมสวรรค์ โพนทอง
189 โรงเรียนบ้านกุดก่วง วังสามัคคี โพนทอง
190 โรงเรียนบ้านวังยาว วังสามัคคี โพนทอง
191 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย วังสามัคคี โพนทอง
192 โรงเรียนบ้านวังม่วย วังสามัคคี โพนทอง
193 โรงเรียนบ้านกุดสระ สระนกแก้ว โพนทอง
194 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สระนกแก้ว โพนทอง
195 โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด สระนกแก้ว โพนทอง
196 โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา สระนกแก้ว โพนทอง
197 โรงเรียนบ้านโนนแก้ว สระนกแก้ว โพนทอง
198 โรงเรียนบ้านคำอุปราช สว่าง โพนทอง
199 โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา สว่าง โพนทอง
200 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ สว่าง โพนทอง
201 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สว่าง โพนทอง
202 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว หนองใหญ่ โพนทอง
203 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36(บ้านบะตากา) หนองใหญ่ โพนทอง 0 4354 8960
204 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร หนองใหญ่ โพนทอง 0-4362-0739
205 โรงเรียนบ้านโนนลาด หนองใหญ่ โพนทอง
206 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ หนองใหญ่ โพนทอง
207 โรงเรียนบ้านดงดิบ หนองใหญ่ โพนทอง
208 โรงเรียนบ้านกุดแห่ หนองใหญ่ โพนทอง
209 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ หนองใหญ่ โพนทอง
210 โรงเรียนสีดาประชาสรรค์ อุ่มเม่า โพนทอง
211 โรงเรียนบ้านดอนชาด อุ่มเม่า โพนทอง
212 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า อุ่มเม่า โพนทอง
213 โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา อุ่มเม่า โพนทอง
214 โรงเรียนบ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี อุ่มเม่า โพนทอง
215 โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย แวง โพนทอง 043571309
216 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม แวง โพนทอง (043) 571589
217 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง แวง โพนทอง
218 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง แวง โพนทอง
219 โรงเรียนอนุบาลปุญทวีวัฒนาวิทยา แวง โพนทอง
220 โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ โคกกกม่วง โพนทอง
221 โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง โคกกกม่วง โพนทอง
222 โรงเรียนบ้านดงกลาง โคกกกม่วง โพนทอง
223 โรงเรียนบ้านแฝก โคกสูง โพนทอง
224 โรงเรียนบ้านหนองตอ โคกสูง โพนทอง
225 โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน โคกสูง โพนทอง 043611557
226 โรงเรียนปิยะพล โคกสูง โพนทอง
227 โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร โนนชัยศรี โพนทอง
228 โรงเรียนน้ำคำสมศรี โนนชัยศรี โพนทอง
229 โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า โนนชัยศรี โพนทอง
230 โรงเรียนบ้านดอนหวาย โนนชัยศรี โพนทอง -
231 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ โนนชัยศรี โพนทอง
232 โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี โนนชัยศรี โพนทอง
233 โรงเรียนบ้านนาอุ่ม โพธิ์ทอง โพนทอง
234 โรงเรียนบ้านโพนทอง โพธิ์ทอง โพนทอง
235 โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) โพธิ์ทอง โพนทอง
236 โรงเรียนบ้านหนองไฮ โพธิ์ทอง โพนทอง
237 โรงเรียนบ้านนาทม โพธิ์ทอง โพนทอง
238 โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง
239 โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง 043549753
240 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง
241 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง