คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกพร จัทรประสาร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
เบอร์โทร : 0927289335
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรรณพิมล กอผจญ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมายนลิน พุ่มทับทิม
ตำแหน่ง : กรรมการเลขานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6