คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพงษ์รพี สีกาศรี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจุลดิศ สืบสอน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอุไรวรรณ ถาวรยิ่ง
ตำแหน่ง : เลขาประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6